Xa

Xakas

Xanty

Xaqas

Xaracuu

Xavante

Xhosa

Xicaque

Xinca

Xincan

Xinka

Xironga

Xitsonga

Xitswa

Xivaro, Shuar

Xive

Xixia

!Xõ

Xodang

!Xong (Botswana and Namibia)

Xosa

!Xũ (!Kong)

See also:

Index to Language Names